Actueel

Beleidsplan 2022

Beleidsplan 2022

Keizersgracht 218B

1016DZ Amsterdam

Rek.nr.: NL16INGB0000083831

www.olvkerk.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK 41203753

 

Jaarverslag 2021 en beleidsplan Stichting Onze Lieve Vrouwekerk 2022

De Stichting is opgericht op 15 juni 1984. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte van notaris Albert Bouma op 15 juli 2003.

Doelstelling van de stichting is:

1. het bijstaan van de rector van de Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 220 te Amsterdam (hierna de Rector) in de naleving van de plichten die op hem rusten conform c. 556-572.

2. het eventueel verkrijgen van de eigendom van het bij de kerk behorende kerkgebouw en de inventaris. Het bestuur zal dit doel nastreven in overeenstemming met de leer van de Rooms Katholieke Kerk en geïnspireerd vanuit de rooms-katholieke gemeenschap.

Functie stichting.

De opzet met een stichting geeft al aan dat het niet gaat om een gewone parochie. Het gaat, volgens kerkelijk recht om een rectoraatskerk, welke deel uitmaakt van het grotere geheel van de binnenstadkerken in Amsterdam. Deze kerken de parochie vormen van de H. Nicolaas met de H. Nicolaasbasiliek als hoofdkerk. De bisschop van Haarlem - Amsterdam heeft sinds juni 1985 de geestelijke verzorging van de katholieke gemeenschap die is verbonden aan de Onze Lieve Vrouwekerk toevertrouwd (conform de art. 556- 572 van het Canoniek Recht) aan priesters van het Opus Dei. De activiteiten als zodanig zijn voor het overige volledig vergelijkbaar met de parochies. Het bestuur van de stichting vervult dan feitelijk ook de taken van een parochiebestuur met dit verschil dat de rector bestuurt en het bestuur de rector adviseert.

 

Bestuur.

Het bestuur bestaat per heden (eind 2021) uit de volgende personen te weten:

Jos Witteman, voorzitter

Maurice J.J.M. Essers, secretaris

Umberto G.M. Barelli, penningmeester

Herman Drenth, lid

Iris Maas-Bremer, lid

Alle bestuursleden zijn in het bezit van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41203753, RSIN 812308396 (zie uittreksel op de website) en heeft als fiscaal nummer 8123.08.396.

De contactgegevens zijn de volgende:

Keizersgracht 218 B

1016 DZ  AMSTERDAM

Tel. 020 2400803

Email: rector Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: http://www.olvkerk.nl/

Bankrekeningnummer: NL16 INGB 0000 0838 31

 

Het kerkgebouw wordt door de Stichting gehuurd van de Syrische Orthodoxe Gemeen-schap.

 

Activiteiten.

De activiteiten van de stichting zijn die welke in de kerk ontplooid worden door de rector en de vrijwilligers, waaronder de bestuursleden. Deze zijn te vinden op de website, publicaties als het mededelingenblad en aankondigingen in het kerkgebouw. Vanwege de ligging in het centrum van Amsterdam en uit de aard van de Katholieke Kerk zelf heeft de gemeenschap een internationaal karakter. Met de binnenstadparochies van Amsterdam worden intensieve contacten onderhouden met het oog op afstemming van de activiteiten. 

De activiteiten vinden plaats rond de sacramenten en vorming in het katholieke geloof.

Diverse groepen binnen de kerk ontwikkelen de specifieke activiteiten:

St. Alphonsuskoor  (Beheer liturgische muziek en orgel, koorrepetities organiseren en uitvoering muzikale begeleiding mis)

Collectantencollege (inzamelen geld tijdens de vieringen, bewaking van de orde en respectvol gedrag assistentie bij agressie en onwel worden van mensen)

Acolietencorps (voorbereiding vieringen en assistentie priester(s)

assistentie bij de vieringen in de kerk nazorg na de vieringen)

Lectoren (verzorgen van de schriftlezingen en voorbeden tijdens de vieringen in de kerk)

Schoonmaakgroep (schoonmaak en sanitaire voorzieningen kerk, verzorgen van de bloemen opbouw van de Kerststal)

Kindernevendienstgroep (vergaderen, vaststellen educatieve inhoud en programma

rooster opstellen, leiding geven aan  groep kinderen tijdens nevendienst in aparte ruimte catechese-onderwijs buiten kindernevendienst aan groep kinderen op vaste afspraak)

Processiecommissie (vergaderen met hele groep contacten onderhouden met betrokkenen en bewaken voortgang organisatie processie beheer processiemateriaal)

Liturgiecommissie (vergaderen met hele groep contacten onderhouden met betrokkenen

beleid bepalen t.a.v. invulling vieringen en opstellen liturgische kalender en besluitenlijst)

Redactie mededelingenblad (opstellen inhoud mededelingenblad productie medede-lingenblad laten afdrukken en versturen per mail en in papiervorm in kerk en ontmoe-tingscentrum)

Ziekenbezoekgroep. (benaderbaar zijn voor contacteren huisbezoek bij ziekte,

onderhouden contacten)

Buiten het beleidskader en verantwoordelijkheid van de Stichting Onze Lieve Vrouwekerk zijn onderstaande organisaties actief waarmee een collegiale samenwerking is:

  • Stichting de Oude Gracht
  • Stichting Leesgoed
  • Aanbiddingsgroep

De vormingsactiviteiten worden voorbereid en verzorgd door bepaalde personen, het koor dient te repeteren om te zingen tijdens de vieringen, het collectantencollege is niet alleen actief bij het ophalen van geld tijdens de vieringen maar is ook intensief betrokken bij andere activiteiten.

Sacramenten.

Om een indruk te geven zijn de volgende gegevens beschikbaar:

Doop: in het jaar 2021 zijn 37 personen gedoopt.

Vormsel: in het jaar 2021 hebben 16 personen het vormsel ontvangen hebben.

1e H. Communie: in het jaar 2021 hebben 23 mensen de 1e h. communie ontvangen.

Ziekenzalving en Communie: in het jaar 2021 hebben 13 personen de ziekenzalving ontvangen en werd hun de Communie thuis uitgereikt.

Uitvaart: in het jaar 2021 zijn er 4 uitvaarten geweest.

Huwelijk: in het jaar 2021 zijn 12 echtparen in de kerk gehuwd. 

Huwelijkscursus: in het jaar 2021 hebben 67 paren de huwelijkscursus gevolgd.

Men heeft toegang tot alle genoemde sacramenten na het ontvangen van een gerichte vorming. Toediening van de sacramenten en het vieren van de H. Mis geschiedt door de rector alsmede door de plaatsvervanger en andere priesters die assisteren.

 

De Eucharistievieringen.

In het leven van de Onze Lieve Vrouwekerk neemt de Eucharistie een centrale plaats in. Elke werkdag zijn er twee eucharistievieringen te weten om 12.15 uur en om 19.30 uur. In het weekend is er op zaterdagavond een H. Mis om 19.00 uur en op zondag om 11.15 (hoogmis) en een H. Mis in het Engels om 18.00. Deze laatste mis heeft vanaf het jaar 2014 veel mensen aangetrokken. Het grootste deel van de mensen die de H. Mis bijwonen zijn geregelde kerkgangers die wonen in of rond Amsterdam. Ook toeristen nemen deel aan de mis. Na afloop van de H. Mis is er op zondag altijd de gelegenheid elkaar nader te spreken in het Ontmoetingscentrum naast de kerk. 

 

Bijzondere vieringen.

Buiten de reguliere vieringen zijn er die met een bijzonder karakter zoals een huwelijk of een uitvaart.

Een zeer bijzondere gebeurtenis in de gemeenschap is de Corpus Christi processie. Hierin wordt de monstrans op plechtige wijze onder begeleiding van een harmonie uit Volendam rond de aangrenzende grachten gedragen. Mededeelnemers zijn onder andere diverse orthodoxe kerken, waaronder de Syrisch orthodoxe kerk te Amsterdam, waarmee nauwe betrekkingen worden onderhouden. Belangrijke deelnemers zijn doorgaans de nuntius, de bisschop(pen) van Haarlem-Amsterdam, priesters en diakens alsmede de bisschoppen van de orthodoxe kerken naast een groot aantal kerkgangers.

I.v.m. de coronamaatregelen is er in 2021 geen sacramentsprocessie geweest.

Tijdens de jaarlijkse nacht van de Stille Omgang in maart faciliteert de Onze Lieve Vrouwekerk diverse zustergezelschappen bij hun eucharistievieringen.

I.v.m. de coronamaatregelen is er in 2021 geen Stille Omgang geweest.

Jaarlijks keren ook terug de gedachtenissen van heilige Jozefmaria op 26 juni, zalige Alvaro op 12 mei, en de gedachtenis van de eerste rector Steinkamp op 31 maart.

 

Pastorale zorg.

Niet alleen geregelde kerkgangers maar iedereen die daar behoefte aan heeft kan na een afspraak een beroep doen op de priesters om specifieke persoonlijke thema´s aan de orde te stellen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om ondersteuning bij verlies van een dierbaar persoon, drugsproblemen, gesprekken over het geloof al of niet in een proces van bekering. Kortom: in het algemeen alles waar een persoon behoefte aan kan hebben op geestelijk vlak. Deze zorg staat open voor iedereen, dus ook voor niet katholieken. Dit is een belangrijke taak voor met name de priesters.

Caritas.

In het kader van de Caritas volgens de richtlijnen van de organisatie van de katholieke kerk, wordt bij diverse sociaal-maatschappelijke problematiek ondersteuning geboden bij het vinden van de juiste hulp. Daartoe is een sociale kaart opgesteld en is een wekelijks inloopspreekuur ingericht voor parochianen van de Onze Lieve Vrouwe kerk. 

 

 

Vorming.

Zoals gezegd worden ter voorbereiding op het ontvangen van de sacramenten cursussen georganiseerd. Zo bestaat de voorbereiding op het huwelijk uit een serie avonden in het Nederlands of het Engels waar de paren aan deelnemen. Verder worden avonden georganiseerd gewijd aan de studie van de Bijbel  alsmede avonden waarin een thema aan de orde, dat een relatie heeft met het katholieke geloof bijvoorbeeld de geschiedenis van de Kerk. Deze zijn voor iedereen toegankelijk. Deze activiteiten vinden plaats in het Ontmoetingscentrum. 

Muziek.

Ter opluistering van de liturgie met name tijdens de hoogmis op zondag kent de gemeenschap een koor, het Sint Alphonsuskoor. Dit wordt geleid door een professionele dirigent – organist. Het orgel dat in de kerk is ingebouwd heeft dringend een restauratie nodig.

 

Beloningsbeleid.

De activiteiten van de kerk worden vrijwel allemaal verricht door een grote groep onbezoldigde vrijwilligers. De enige die een beloning ontvangt conform de CAO is de dirigent – organist. De priesters ontvangen maandelijks een kleine bijdrage voor hun levensonderhoud. De overige actieve personen stellen hun inzet ter beschikking zonder geldelijke beloning. 

Indien van toepassing worden de wettelijk vereiste belastingen en premies afgedragen.

Inkomsten en uitgaven.

Van alle inkomsten en uitgaven wordt een lijst opgesteld die voor ieder ter inzage is op de website. De inkomsten bestaan voor het grootste deel uit de opbrengst van de collecten die in het weekend worden gehouden tijdens de vieringen. Verder bestaan de inkomsten uit giften en legaten. Voor details wordt verwezen naar het overzicht van inkomsten en uitgaven.

De boekhouding wordt verzorgd door een administratiekantoor. 

Gedragscode.

Er is een toepassing gedragscode pastoraat ontwikkeld voor de vrijwilligers die per 1 april 2015 van kracht is gegaan.

Deze is gebaseerd op de gedragscode pastoraat die door de Nederlandse bisschoppen-conferentie is vastgesteld en voor alle Nederlandse bisdommen van toepassing is.

Het doel van de gedragscode beoogt het bewaken en bevorderen van de sociale veiligheid en het signaleren van ongewenst gedrag binnen de gemeenschap.

 

Beleid.

Het beleid is erop gericht om de doelstelling van de stichting ten volle te realiseren met behulp van de financiële middelen die de gelovigen ter beschikking stellen, alsmede met de inzet van de vrijwilligers en betaalde kracht(en). Voor de stichting is het belangrijk dat in dit deel van Amsterdam een katholieke gemeenschap bestaat waarin het geloof intensief beleefd wordt met mogelijkheden tot vorming, het ontvangen van de sacramenten, pastorale zorg en een zeer goed verzorgde liturgie. Dit alles dan binnen een aangename sfeer. Het beleid is gericht op continuering van deze situatie en waar mogelijk uitbreiding en dit alles trouw aan het katholieke geloof.  

Evacuatieplan.

Er is een conceptevacuatieplan opgesteld om ingeval van calamiteiten het kerkgebouw zo veilig mogelijk te ontruimen.

Medische hulpverlening.

Indien kerkgangers gezondheidsproblemen ondervinden is achter in de kerk een brancard beschikbaar.

Tevens is in het Ontmoetingscentrum een AED beschikbaar voor diegene die de training hiervoor hebben gevolgd.

In totaal zijn dit 18 personen waaronder 5 personen van de Syrische Orthodoxe Gemeenschap

Het bestuur van de stichting.

Amsterdam, 20 mei 2022